Nowy regulamin NASK

nask_logoW ramach kolejnego etapu deregulacji rynku nazw domen w Polsce NASK opublikował zmieniony Regulamin nazw domeny .pl. Nowy regulamin zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2015 r. a z jego treścią można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://www.dns.pl/regulamin20151201.html

W treści Regulaminu zostały wprowadzone modyfikacje polegające na usunięciu zapisów dotyczących wykonywania przez NASK funkcji rejestratora, zmiany dotyczą w szczególności:

– sposobu zawierania i rozwiązywania umów o utrzymywanie nazwy domeny,
– świadczenia przez NASK Obsługi Administracyjnej i Technicznej,
– wnoszenia opłat,
– udzielania przez Abonenta zgody na świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej przez NASK na rzecz Partnera.

Zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do skutków:
– niepodpisania przez Abonenta zapisu na Sąd Polubowny
– rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia łączącego Partnera z NASK
– nieuiszczenia opłaty dotyczącej Obsługi Administracyjnej i Technicznej

Wprowadzone zostały również zapisy dotyczące postępowania z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub stabilności systemu domen oraz przepisy przejściowe dla Abonentów związanych umową o utrzymywanie nazwy domeny w chwili wejścia w życie zmian w Regulaminie (wprowadzone nowe punkty 34-36).

Głównym celem wprowadzenia zmian w dotychczasowym Regulaminie jest konieczność dostosowania go do nowego sposobu obsługi Abonentów nazw domeny .pl, wynikająca z planowanego zaprzestania przez NASK pełnienia funkcji rejestratora domeny .pl. Docelowo NASK skoncentruje się na rozwoju, stabilności i bezpieczeństwie rejestru domeny krajowej .pl, a abonentów będą obsługiwali wyłącznie Partnerzy NASK.